wtorek, 24 lipca 2012

Zaproszenie Gubernatora Mitta Romneya, kandydata na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, nominowanego przez Partię Republikańską w wyborach w 2012 roku do odwiedzenia grobu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki znajdującego się w krypcie Wieży Srebrnych Dzwonów na Wawelu

W zamieszczonym poniżej liście Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie zaprasza  Pana Gubernatora Mitta Romneya, kandydata na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki nominowanego przez Partię Republikańską w wyborach w 2012 roku do odwiedzenia grobu śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki znajdującego się w krypcie Wieży Srebrnych Dzwonów na Wawelu.
Podkreślamy w nim, że zatrzymanie się przy ich sarkofagu byłoby pokreśleniem uznania dla skuteczności działań Lecha Kaczyńskiego jak również docenieniem zasług tych wszystkich, którzy zginęli w kwietniu 2010 roku w Smoleńsku, w Rosji.
W liście podnosimy fakt, że przez wiele lat Polska była postrzegana jako bardzo dobry przyjaciel i sojusznik Stanów Zjednoczonych i teraz jest dumna z możliwości goszczenia Pana Mitta Romneya. Wyrażamy również nadzieję na złożenie kolejnych wizyt w przyszłości.
Informujemy Pana Gubernatora, że reprezentujemy wspólnotę akademicką, która identyfikuje się z patriotycznymi i republikańskimi wartościami, tak mocno akcentowanymi w publicznej działalności Lecha Kaczyńskiego.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Lech Kaczyński Civic Academic Club in Krakow


Krakow,  July 23, 2012

Mr. Willard Mitt Romney
Republican Party Presidential Nominee


Dear Mr Governor,

Please allow me to thank you for making Poland a significant element in your European itinerary. As you well know, for a number of years Poland has remained a very good friend and ally of the United States. As such, today Poland is proud to have an opportunity of hosting you. We look forward to your future visits.

In connection your present itinerary, we would like you to consider a visit to Krakow, especially, to the Wawel Royal Castle Cathedral, the burial place of Polish kings and national heroes, including Tadeusz Kosciuszko, where the bodies of President Lech Kaczynski and his wife, Maria, are buried in the antechamber of The Tower of Silver Bells crypt.

We are representatives of the academic community, which identifies with the patriotic and republican values - strongly present in the years of Lech Kaczynski’s public service.

We would very much appreciate if you found the time, during your visit  to Poland, to stop at the sarcophagus as a mark of recognition of President Kaczynski’s successful endeavors, as well as to pay tribute to all those who, so tragically, perished in April 2010 in Smolensk, Russia. 

Sincerely,


Professor Jan T. Duda
Vice-President of the Lech Kaczyński Civic Academic Club in Krakow

Correspondence address:
Professor Jan T.Duda
AGH University of Science and Technology, Faculty of Management
ul. Gramatyka 10, 30-067 Krakówniedziela, 15 lipca 2012

10 Lipca 2012 - 27 Miesięcznica katastrofy smoleńskiej

Polacy pamiętają!

Dziesiątego lipca upłynęło 27 miesięcy od pamiętnego, tragicznego kwietniowego poranka 2010 roku. Przedstawiciele Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie wzięli udział w krótkiej ceremonii przy sarkofagu Pary Prezydenckiej w Krypcie Prezydenckiej na Wawelu. Złożono okolicznościowy wieniec i odmówiono modlitwę by następnie uczestniczyć we Mszy Św., sprawowanej w Katedrze w intencji śp. Prezydenta i Jego Małżonki oraz pozostałych 94 osób poległych w katastrofie.

poniedziałek, 9 lipca 2012

List Otwarty do Środowiska Akademickiego


My, uczestnicy I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie - konferencji zatytułowanej „NAUKA POLSKA - PRAWDA JEST NAJWAŻNIEJSZA” - w trosce o przyszłość polskiej edukacji i nauki zwracamy się do środowisk akademickich z apelem o głęboką refleksję nad aktualnym stanem szkolnictwa polskiego w Kraju i za granicą.
 Motorem rozwoju kultury i cywilizacji był zawsze wysiłek intelektualny, który – ukierunkowany na poszukiwanie prawdy – dawał owoce podnoszące jakość życia społeczności ludzkich.
Misja poszukiwania prawdy ma w polskiej nauce wielowiekową tradycję sięgającą XIV wieku i współcześnie, jej wypełnianie musi być najważniejszą powinnością środowisk naukowych skupionych w uniwersytetach oraz innych instytucjach badawczych.
Rozumienie tej misji dobitnie sformułował rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jan Łoś w przemówieniu inauguracyjnym z roku akademickiego 1923/24: „Dopiero wtedy cenną i drogą dla ludzkości stanie się Polska, kiedy silniej będzie z niej promieniować prawda i dobro na pożytek powszechny”. Uznał też, że państwo „swą kulturę i cywilizację, swą siłę i wytwórczości, czerpie przeważnie z mrówczej pracy uczonych”.
Należy przypomnieć, że takie pojmowanie misji uniwersytetu przyczyniło się do odbudowania polskiej państwowości, poczucia narodowej dumy z niepodległego Państwa Polskiego i zbudowania silnych podstaw narodowej gospodarki w okresie międzywojennym.
Znaczenie środowisk akademickich zrozumieli, na swój zbrodniczy sposób, okupanci dokonując masowej eksterminacji intelektualnych i patriotycznych elit polskich - Niemcy podczas Sonderaktion Krakau, w Oświęcimu  czy Palmirach, a Rosjanie w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie, Miednoje, Kazachstanie czy na Syberii.
Po zakończeniu II wojny światowej sowieccy „wyzwoliciele”, a potem uległe im władze PRL podjęły dzieło niszczenia etosu polskich środowisk naukowych. Prawda zastępowana była kłamstwem, autorytety – ich zaprzeczeniem, dotychczasowe wartości – antywartościami, a wychowywanie nowych pokoleń podporządkowano idei „internacjonalizmu proletariackiego”. Działania te dotknęły szczególnie uniwersytety a w nich nauki humanistyczne. Wtedy strach przed następstwami mówienia prawdy stawał się przyczyną konfliktu pomiędzy treścią wypowiedzi a przekonaniami. Strach ten był przekazywany kolejnym pokoleniom. W konsekwencji, głoszenie nieprawdy stało się przyzwyczajeniem i normą. Tę chorobę potęgowały działania ówczesnych decydentów państwowych poprzez politycznie motywowane awanse, „mianowania marcowe” czy łatwiejszy dostęp do środków finansowych dla ośrodków i osób posłusznych.
Skutki tych działań odczuwamy do tej pory, 20 lat po odzyskaniu suwerenności. Stały się one bowiem destrukcyjne dla współczesnej edukacji i nauki; spowodowały, że powinność odkrywania prawdy była i jest nadal traktowana selektywnie. Oznacza to często, że głoszone wyniki badań są kompromisem między ustaloną, obiektywną prawdą a wymogami „poprawności politycznej” lub dążeniem do spełnienia oczekiwań zleceniodawców. Jest to sprzeniewierzanie się misji poszukiwania prawdy !
Przykładem takich działań może być hańbiące milczenie ośrodków badawczych i akademickich w odpowiedzi na wołanie o prawdę podczas ustalenia przyczyn Tragedii Smoleńskiej i konieczność szukania ekspertów poza granicami Polski.
Taki stan może się pogłębiać wobec braku reakcji ze strony tych, których wiodącą rolą powinna być obrona prawdy i polskości, a do takich chcemy zaliczać senaty uniwersytetów, Polską Akademię Umiejętności czy Polską Akademię Nauk. Nie możemy pozwolić na kreowanie fałszywych autorytetów, akceptujących kłamstwo, dowodzących tym samym, że  niewiele mają wspólnego z moralnością i poczuciem odpowiedzialności za wypełnianie misji polskiej nauki dla dobra społeczeństwa.
Ogłoszona w Bolonii, w 1988 roku Wielka Karta Uniwersytetów  stanowi, że  aby sprostać potrzebom otaczającego świata, realizowane na uniwersytecie badania naukowe i kształcenie muszą być - pod względem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treści - wolne od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych”.
Czy w związku z tym można przyjąć, że koniunkturalnie nastawione środowiska akademickie są w stanie promować absolwentów uczciwie traktujących swój zawód, prawych i odpowiedzialnych a nie oportunistycznie nastawionych wyrobników, gotowych dla doraźnych korzyści ogłaszać każde kłamstwo za prawdę? Czy oportunistyczni nauczyciele akademiccy są w stanie wychowywać wchodzących w życie młodych ludzi na pełnowartościowych obywateli? Odpowiadamy: nie.
I dopowiadamy, że przed narzucaną z zewnątrz (i z wewnątrz) doktryną zakłamania Polacy potrafią się obronić. Także dzięki niezłomnej postawie Kościoła Katolickiego, opowiadającego się niezmiennie za trwałym systemem wartości uniwersalnych.
Apelujemy do wszystkich środowisk akademickich, dla których ważne są te wartości, potwierdzone wielowiekową tradycją - o refleksję nad stanem szkolnictwa polskiego w Kraju i za granicą i nad sposobami jego uzdrowienia. Mamy nadzieję, że nasza konferencja przyczyni się do zapoczątkowania tego, koniecznego procesu. Prawdą jest to, co jest.

Kraków, 18 kwietnia 2012 roku

My niżej podpisani, deklarujemy swoim podpisem poparcie dla Listu Otwartego do Środowisk Akademickich powstałego podczas I Konferencji Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie w dniu 18 kwietnia 2012 roku.

dr inż. Andrzej Augustynek (AGH); Adam Bak (USA); dr hab. Włodzimierz Bernacki (UJ); prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak (AGH); dr Mirosław Boruta (UP); ks. dr płk Wiesław Bożejewicz (SGGW); prof. dr hab. Krzysztof Cena (Kraków); prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas (AGH); dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański (em. AGH); dr Andrzej Duda (UJ); prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda (AGH); dr hab. Katarzyna Dybeł (UJ); prof. dr hab. Maria Dzielska (UJ); mgr Konrad Firlej (em. AGH, adwokat); prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner; prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (dr h.c., PK); mgr Jan Władysław Fróg (UP); dr Aleksander Głogowski (UJ); dr Krzysztof Godwod; dr hab. inż. Ryszard Golański (AGH); prof. dr hab. Janusz Gołaś (AGH); prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (UJ); dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (AGH); prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor (UJ); prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (PK); prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak (SGH, Warszawa); mgr inż. Mariusz Klapper (Kraków); prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel (Kraków); prof. dr hab. Grażyna Korpal (ASP); prof. dr hab. Maria Korytowska (UJ); dr hab. inż. Adam Korytowski (AGH); prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk (em. AGH); dr hab. Henryka Kramarz (em. UP); dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (AGH); dr hab. Marta Lempart-Geratowska (ASP); prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa (UP); dr hab. Kinga Maciuszak (UJ); prof. dr hab. Edward Malec (UJ); prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Helmholtz Zentrum, Monachium); dr hab. Barbara Marczuk (UJ); prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (PK); prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski (AGH); prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (AGH); dr Elżbieta Morawiec ("Arcana"); mgr Marek Morawski (Kraków); dr Kazimierz Mrówka (UP); mgr inż. Andrzej Ossowski (em. AGH); dr hab. n. med. Józefa Panek (UJ CM); dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz (AGH); Ava Polansky-Bak (USA); dr n. med. Andrzej Przybyszowski,(Nowy Sącz); mgr inż. Tadeusz Sabik (Kraków), dr inż. Maria Sapor (AGH); prof. dr hab. Stanisław Sędziwy (em. UJ); prof. dr hab. Krystyna Stamirowska (UJ); prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski (AGH); prof. dr hab. Ryszard Terlecki (WSFP Ignatianum); dr Marek Mariusz Tytko (UJ); dr hab. Anna Walczuk (UJ); dr hab. Wiesław Marek Woch (AGH); dr hab. Grażyna Zając (UJ).

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH LIST OTWARTY DO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO MA CHARAKTER OTWARTY

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DEKLARACJI WOLI ZŁOŻENIA PODPISU POD LISTEM OTWARTYM NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZESYŁAJĄC DEKLARACJE E-MAILEM NA ADRES: