niedziela, 23 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się do oczekiwanych Świąt Narodzenia Pańskiego.
Życzmy sobie więc aby nasz Wspólny Dom był organizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Życzmy sobie aby radość przeżywania Narodzenia Pana stanęła ponad wszelką słabością i trudami życia codziennego a nowo narodzony Pan dał nam siły do doprowadzenia tego dzieła do końca.
Życzmy sobie spokojnych, pełnych miłości, ciepła rodzinnego i serdeczności Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku.

Zarząd
Akademickiego Klubu Obywatelskiego 

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

czwartek, 22 listopada 2018

W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie
Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki
oraz
Krakowski Klub Wtorkowy

ZAPRASZAJĄ
na spotkanie z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego 
prof. Krzysztofem Ożogiem
 
pt. "Odrodzenie moralne i religijne narodu polskiego w okresie zaborów drogą 
do odzyskania niepodległości"


 23 listopada (piątek) o godzinie 17
w Sali Łuczniczej PTG Sokół
ul, Marszałka J. Piłsudskiego 27
w Krakowie

wtorek, 30 października 2018

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


OŚWIADCZENIE
AKADEMICKIEGO KLUBU OBYWATELSKIEGO 
IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W KRAKOWIE
W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                       

   W naszej Deklaracji Ideowo – Programowej zostało zapisane zobowiązanie do działań na rzecz wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej, jak również do ponoszenia wysiłków w kierunku  kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Pragniemy w związku z tym ponownie poprzeć kandydaturę Pani Poseł Małgorzaty Wassermann w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa.

   Kraków jest miastem akademickim. Na krakowskich uczelniach studiuje około 100 tys. studentów,  w większości spoza Krakowa. Wiadomo, że ich postawy życiowe kształtowane są właśnie podczas ich pobytu na studiach. Wierzymy, że z najwyższego urzędu Krakowa może płynąć stałe wsparcie dla inicjatyw patriotycznych i prospołecznych, dla klasycznych wartości naszej cywilizacji, dla dóbr kultury, których ośrodkiem był Kraków w przeszłości.

  Jesteśmy również przekonani, że w nierównie większym stopniu niż dotychczas może być wykorzystany dla rozwoju Miasta potencjał twórczy zespołów skupionych w krakowskich uczelniach i instytutach badawczych. Deklarując w swych haśle wyborczym otwarcie nowej puli możliwości dla Krakowa, Pani Małgorzata Wassermann siłą rzeczy odwołuje się do niewykorzystanych zasobów, tkwiących w nauce krakowskiej. Do tych zasobów należą także postawy obywatelskie i chęć bezinteresownych działań na rzecz naszej wspólnoty.

Uważamy, że jest teraz najwyższy czas na zmiany. Oczekujemy na prezydenta, który będzie zdecydowany, aby zmiany te przeprowadzić. Uważamy, że Pani Poseł Małgorzata Wassermann jest w stanie temu podołać.


Za
Akademicki Klub Obywatelski
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Krakowie

Przewodniczący:  prof. dr hab. Bogusław Dopart
Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Kantor
Wiceprzewodniczący : prof. dr hab. inż. Jan T. Duda
Sekretarz: dr inż. Janusz Opiła
Sekretarz: mgr inż. Andrzej Ossowski


Kraków, 29 października 2018 r.

poniedziałek, 22 października 2018

Protokół z zebrania Zarządu AKO Kraków w dn. 16 X 2018

16. X 2018

Protokół zebrania

W dniu 16. X  2018 r. na zebraniu Zarządu AKO Kraków omówiono sprawy bieżące oraz plany na najbliższy rok pracy naszego Klubu.

W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Bogusław Dopart, Przewodniczący (BD), Prof. Jan Tadeusz Duda, vice-Przewodniczący (JTD), dr inż Janusz Opiła, sekretarz/skarbnik (JO) oraz mgr Andrzej Ossowski, sekretarz (AO).

Spotkanie rozpoczęto od dyskusji nad nagrodą Pana Cogito dla Prof. A. Nowaka oraz ks. St. Małkowskiego, obecni wyrazili pełną aprobatę tych kandydatur, popierając stanowisko AKO Poznań.

W dalszej części spotkania:

 • wskazano konieczność aplikowania o (duże) granty w zakresie humanistyki (JTD),
 • przedstawiono koncepcję powołania jednostki pod tymczasową nazwą Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego (BD),
 • którego celem byłoby przywrócenie świadomości znaczenia myśli romantycznej w budowie potencjału odzyskania niepodległości w roku 1918 - obecnie nadmiernie eksponuje się myśl pozytywistyczną, (BD),
 • podkreślono konieczność promowania polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku wieku XIX (Moniuszko, Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Matejko, Chełmoński, Wyspiański, Modrzejewska) (BD),
 • który swoimi badaniami objąłby trzy wieki historii Polski XVII-XIX, z dodatkowym uwzględnieniem lat 1901-1918 (JO),
 • oraz odkłamałby mity dotyczące polskich Romantyków, np. mesjanizmu (BD).
W dyskusji wskazano na konieczność edukacji społeczeństwa pod kątem wykrywania i obrony przed psychomanipulacją, i logomachią w formie krótkich, pięciominutowych felietonów po Wiadomościach TVP (JO),
- przy tej okazji (JTD) wskazał na destrukcyjny wpływ niektórych reklam na jakość relacji społecznych i postulował ich znaczne ograniczenie.

Tytułem komentarza (JO) wyraził pogląd, że publiczna TV nie powinna nadawać reklam w ogóle, nie licząc informacji o ważnych wydarzeniach kulturalnych o znaczeniu narodowotwórczym. Powstałą lukę finansową powinna wyrównać akcyza nałożona na reklamy nadawane przez telewizje komercyjne.

Dyskutowano także o:
- Seminarium poświęconym pamięci Pani Prof. śp. Marii Dzielskiej (16 XI, godz: 16:00, Sokół, sala Łucznicza)
- Wykładowi prof. Ożoga, (termin?, tytuł?),
- Możliwości spotkań klubowych w bud. A-0, u p. Anny Wierzbickiej,
- proponowanych odznaczeniach,
- a także finansowaniu kosztów druku Zeszytów AKO (BD), co (JO) zaproponował w drodze grantu indywidualnego, celowego, bez honorariów,
- oraz problemom związanym z wyborami samorządowymi (AO, BD, JO).

Janusz Opiła
/sekretarz/

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Pożegnanie Pani Profesor Marii Dzielskiej

Szanowni Państwo Bliscy i Przyjaciele Zmarłej

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej

Czcigodny Księże Arcybiskupie

Magnificencjo Rektorze

Dostojni Goście

        

         Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie, w łączności z bratnim Klubem poznańskim, składa dziś hołd Pani Profesor Marii Dzielskiej. Przed laty współtworzyła nasze stowarzyszenie, pozostała jego podporą do swych ostatnich dni. Misję budowania wspólnoty skupionej wokół wartości akademickich i obywatelskich podjęła Pani Profesor  już jako wybitny uczestnik i świadek procesu przemian, który kierował Polskę na drogi praworządności, sprawiedliwości i suwerenności. Zasługi obywatelskie Prof. Marii Dzielskiej były jak kamień węgielny naszego stowarzyszenia; one stały się też, wraz z prawością, siłą przekonań i szlachetną prostolinijnością, podstawą Jej wysokiego pośród nas autorytetu.

         Jako ludzie pracy naukowo-badawczej mogliśmy się szczególnie chlubić dokonaniami Pani Profesor Dzielskiej w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, Jej wybitną erudycją i uczonością, Jej pozycją w nauce polskiej i światowej. Z podziwem studiowaliśmy Jej opus magnum, monografię Hypatia z Aleksandrii, książkę o najwyższych standardach rzetelności naukowej, wnikliwości i biegłości wnioskowania, bogactwa wyobraźni historycznej, sprawności pisarskiej. Drogę do międzynarodowej sławy przetarło tej książce wydawnictwo naukowe jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie; rangę tej monografii potwierdziły gremia znakomitych specjalistów.

         Profesor Maria Dzielska była człowiekiem syntezy. W swym warsztacie naukowym połączyła badania historyczne z filologią klasyczną i translatoryką naukową. Wnikając z naukowym obiektywizmem w złożoną rzeczywistość późnego Rzymu i wczesnego Bizancjum,    pełnoprawnym przedmiotem badań czyniła legendy biograficzne.  Tak było w przypadku Hypatii aleksandryjskiej, tak też w odniesieniu do postaci mniemanego pogańskiego cudotwórcy i mesjasza z I wieku po Chrystusie – Apoloniusza z Tiany.  Przedmiotem badań Pani Profesor był świat pogański i chrześcijański, pogranicza refleksji filozoficznej i myśli religijnej, magia świata hellenistycznego i mistyka chrześcijańska. Jej dziełem jest polski kształt myśli teologicznej i polski odpowiednik stylu pism Pseudo-Dionizego Areopagity. Jakże nie wyrazić podziwu dla tak wielu różnorodnych kompetencji – jakże w obliczu tak rozległego pola spełnień badawczych nie mówić o wielkości Uczonej?

         Ale jest jeszcze jeden wymiar wielkości Pani Profesor, którą dziś żegnamy. Była uosobieniem syntezy życia refleksyjnego i czynnego; vita activa i vita contemplativa łączyły się w Niej węzłem wysokich powinności. Służyła polskim sprawom – polskiej wspólnocie obywatelskiej, polskiej wspólnocie symbolicznej – do swych ostatnich chwil, a wszystkiemu, w co się angażowała, nadawała rangę specjalnej istotności. Odcisnęła znaki swojej obecności w przestrzeni zabytkowego Krakowa, w krakowskich instytucjach kultury i pamięci (w Muzeum Narodowym w szczególności). Oddała cząstkę swej duszy wsi Łopuszna, część swego cennego czasu i wspaniałej energii – Związkowi Podhalan. Wspierała misję kulturotwórczą mediów, występując w popularnonaukowych programach telewizyjnych. W salach wykładowych  i pokojach seminaryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego była Mistrzynią wiedzy, która integruje młodego człowieka z wielką tradycją i formuje dusze w ładzie kalokagatii. W swym domu – najprawdziwszym salonie intelektualnym – przyjmowała znamienite grono ludzi refleksji i czynu.

         Szanowna, Droga Pani Profesor! Aby wyrazić dojmujące uczucie straty, na próżno szukamy dziś niezużytych własnych słów. Niech nas pocieszą i umocnią słowa modlitwy patrystycznej, słowa św. Augustyna, płynące ze źródeł mądrości, z których i Pani Profesor czerpała: „O, Panie Boże nasz, […] u Ciebie żyje zawsze nasze dobro”. Tu, w świątyni  symbolizującej duchowy kosmos i chrześcijański uniwersalizm, proszę jeszcze od nas przyjąć, jako specjalny dar serc pełnych żałoby, te bezimienne wersety Antologii Palatyńskiej. Nam – mówią one o śmiertelności i wieczności:

         „W milczeniu, niedostrzegalnie, idzie przed siebie siwy Czas. / Sam niewidzialny, czyni widzialnych niewidzialnymi, a niewidzialnych wyprowadza na światło”.    

 Kraków, 6 sierpnia 2018 r.

 prof. dr hab. Bogusław Dopart 
Przewodniczący AKO w Krakowie

środa, 1 sierpnia 2018

Żegnamy Panią Prof. Marię Dzielską...

Z ogromnym zaskoczeniem i dojmującym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. dr hab. Marii Dzielskiej, człowieka prawdy, wiedzy, ostoi wartości i gorącego patrioty.

Pani Profesor była jednym z założycieli i aktywnym członkiem
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Z Jej odejściem tracimy Przyjaciela i podporę naszych działań.

Pogrążeni w smutku chcemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia Jej Synowi Witoldowi Dzielskiemu i Jego Rodzinie.

Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 6 SIERPNIA:
o godz. 13:00 odbędzie się Msza Św. u Sióstr Norbertanek, a po jej zakończeniu pogrzeb na Cmentarzu Salwatorskim.

Andrzej Ossowski

sobota, 14 lipca 2018

Zaproszenie na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta


Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 15. VII 2018, o godz. 11:00, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 106, 34-326 Pietrzykowice (link do map Google'a: https://goo.gl/maps/xqAqvbNJLH62):

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II"


Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Do odwiedzenia pięknej Ziemi Żywieckiej zaprosił nas Ks.Proboszcz miejscowej Parafii, dziękujemy!

piątek, 27 kwietnia 2018

O prawnych założeniach naszej cywilizacji - polska kultura prawna

Szanowni Państwo,

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
uprzejmie zaprasza na otwarte spotkanie, na którym odbędzie się wykład
Pani prof.dr hab. Marii Lizisowej pt. "O prawnych założeniach naszej
cywilizacji - polska kultura prawna".

Wykład odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 17 w Sali
Łuczniczej PTG Sokół, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Bogusław Dopart

czwartek, 26 kwietnia 2018

O systemie edukacji wyższej w Australii

W dniu 19 kwietnia odbyło się spotkanie AKO Kraków.

Podczas spotkania:
1. wysłuchano znakomitego wykładu pana Prof. dr hab. Krzysztofa Ceny
pt."Wspomnienia z uniwersytetu australijskiego", pełnego lokalnego kolorytu oraz cennych uwag rozwikłujących tajniki edukacji na poziomie uniwersyteckim na antypodach.
2. Następnie dyskutowano o proponowanej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący AKO w Krakowie prof. dr hab. Bogusław Dopart.poniedziałek, 9 kwietnia 2018

VIII Rocznica Smoleńska - informacja i zaproszenie

Szanowni Państwo,
10. kwietnia, w kolejną, VIII Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, zostanie odprawiona o godz. 17:30 Msza Św. w Katedrze Wawelskiej, w intencji poległych, a szczególnie za śp. Lecha i Marię Kaczyńskich:

"O radość Zbawionych dla śp. Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii,
wszystkich poległych w Katastrofie Smoleńskiej jak również o światło Prawdy dla naszej Ojczyzny"

Przed Mszą, ok. godz. 17:00, modlitwa przy Sarkofagu śp. Pary Prezydenckiej,
organizowana przez AKO Kraków. Szczegóły na załączonym Plakacie.
Mszę Św. zamówił Krakowski Klub Gazety Polskiej.

Szanowni Państwo!

Zbieramy się tu bo Prawda jest fundamentem naszej wolności. O tą Prawdę walczył
Pan Prezydent Prof. Lech Kaczyński. To dlatego chłodnym, kwietniowym szarym świtem udał się
na pielgrzymkę do Katynia, do tej polskiej Golgoty, miejsca, które symbolicznie
reprezentuje Ostaszków, Starobielsk, Charków i zapewne dziesiątki innych miejsc brutalnej, cynicznej kaźni.
To tam dokonano straszliwej zbrodni mordując polskich obywateli tylko dlatego, że nie chcieli przyjąć
obłudnego sowieckiego kłamstwa za swoją prawdę, ale i dlatego, że nie chcieli wyrzec się swojej polskości.

Oto dlaczego zbieraliśmy się, My, "Lud Smoleński", tu, przy tym Grobie, każdego miesiąca przez minione osiem lat. Byliśmy tu pomimo kpin, wyzwisk, czasem gróźb, upału, słoty, mrozu, w zamieć śnieżną i wichurę. Doświadczaliśmy tego wszystkiego, a przecież była to tylko drobna część udręki i cierpienia zamordowanych w Katyniu i Smoleńsku, wszakże pielgrzymowaliśmy do Prawdy.
Do tej Prawdy, która czyni wolnym. Dziś, gdy najlepsze laboratoria badają skrupulatnie jedyne ocalałe przed zniszczeniem dowody zbrodni, gdy szczątki pogrzebane w obcych grobach
opowiadają na prosektoryjnym stole o swym cierpieniu, o swojej tułaczce w poszukiwaniu własnej mogiły, wrota Prawdy nareszcie się uchylają.

Niech nie zabraknie nam odwagi, by otworzyć je na oścież!

Bo to Prawda czyni nas Polakami, bo to Prawda czyni nas wolnymi.

Dobry Boże, ogarnij Pana Prezydenta Lecha i Jego umiłowaną Żonę Marię płaszczem swego miłosierdzia, obdarz ich, jak i wszystkie ofiary katastrofy radością zbawionych, a nam tu zgromadzonym błogosław na ścieżkach wiodących do Prawdy!

AMEN!


wtorek, 3 kwietnia 2018

Kilka uwag na marginesie weta do tzw. ustawy degradacyjnej

W związku z decyzją Pana Prezydenta o zwróceniu tzw. "Ustawy degradacyjnej" do Sejmu celem ponownego rozpatrzenia i zaproponowaniu nowej, skorygowanej od strony Prawa Międzynarodowego, publikuję listę linków do wyważonych opinii publicystów w tej sprawie. Jednocześnie przychylam się do poglądu, że Pan Prezydent, pomimo presji psychologicznej, podjął trudną, odważną i słuszną decyzję, po raz kolejny ratując międzynarodowy autorytet Polski i społeczne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kraju.

Garść analiz

pos. Marcin Horała:
https://wpolityce.pl/…/388602-horala-dla-wpolitycepl-nie-ro…

red. Nykiel:
https://wpolityce.pl/…/388240-pelna-zgoda-z-decyzja-prezyde…

"Kawa na Ławę":
https://wpolityce.pl/…/388408-mocne-slowa-w-obronie-prezyde…

red. Pyza:
"To nie pierwszy raz. Idą z prezydentem na zderzenie. Cel – wypchnąć go z obozu, postawić na ideowym marginesie. Pokazać jako zdrajcę, na którego wolny Polak nie może już zagłosować."
https://wpolityce.pl/…/388349-tusk-wszechmocny-i-duda-judas…

Prof. Grabowska (prawo międzynarodowe):
"Ustawa degradacyjna jest obarczona poważnym błędem prawnym. Trybunał w Strasburgu w podobnych sprawach orzekał wysokie odszkodowania (np sprawa Alicji Tysiąc). Weto PAD nas przed tym chroni."
https://wpolityce.pl/…/388277-mocny-glos-w-obronie-prezyden…

min.B.Kownacki:
https://wpolityce.pl/…/388553-kownacki-o-zawetowaniu-ustawy…

red. Fijołek:
"Manichejski obraz świata i rozkręcone emocje zacierają to, co ważne"
https://wpolityce.pl/…/388452-jeszcze-o-ostatnim-wecie-mani…

Polecam też studium nt. roli emocji w psychomanipulacji, na podstawie książki Volkoffa: "Psychosocjotechnika. Dezinformacja. Oręż wojny", wyd. Antyk.
https://sklep.antyk.org.pl/p,psychosocjotechnika-dezinforma… (w skrócie - "kto gra emocjami jest wrogim agentem wpływu", niezaleznie od dotychczasowych zasług).

piątek, 16 marca 2018

Zebranie AKO, 15. III 2018

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele!

W dniu 15. marca 2018, w gościnnych murach parafii NMP z Lourdes, ul.Misjonarska 37, odbyło się zebranie członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Krakowie. Podczas spotkania, zgodnie z rozesłanymi zaproszeniami, poruszono następujące zagadnienia:

 • uroczyste podziękowanie ustępującemu Przewodniczącemu AKO Kraków, panu prof. Ryszardowi Kantorowi. Nowy Przewodniczący, pan prof. Bogusław Dopart wygłosił płomienną laudację po której nastąpiło, przy aplauzie zgromadzonych, wręczenie okolicznościowego bukietu oraz pamiątkowego upominku,
 • Następnie podjęto przez aklamację uchwałę o nadaniu panu prof. Kantorowi tytułu Honorowego Przewodniczącego AKO, co laureat przyjął z właściwym sobie, niepowtarzalnym poczuciem humoru. Gratulacje Panie Profesorze!
 • W kolejnej części zebrania podjęto ożywioną dyskusję nad dalszą działalnością naszego Klubu. W pierwszej kolejności należało zdecydować, czy nasz Klub ma nadal funkcjonować w formacie towarzyskim czy też należy zarejestrować go, a jeśli, to w jakiej formule prawnej. W głosowaniu jawnym zwyciężył pogląd, że Klub należy zarejestrować jako stowarzyszenie zwykłe, co w przyszłości umożliwi występowanie o dotacje na planowaną działalność formacyjną i popularyzatorską (konferencje, wydawnictwa), 
 • W związku ze zmianą formuły Klubu stało się konieczne potwierdzenie akcesu poprzez wypełnienie i przesłanie stosownej ankiety. Można o nią wnioskować na adres e-mail (adres zaciemniony, należy go uzupełnić): andrzejossowski{at}gmail.com,
 • Na kolejnym zebraniu zostanie zaproponowany nowy Regulamin Klubu, zawierający w szczególności tryb przyjmowania nowych członków, wyboru Władz i udzielania absolutorium, odpowiedzialności Zarządu za decyzje finansowe, wysokość składek i sposób ich opłacania a także tryb podejmowania Uchwał,
 • Termin kolejnego zebrania zostanie podany wkrótce drogą mailową,
 • W związku z obowiązkiem Klubu godnego uczczenia kolejnej, ósmej już, rocznicy śmierci i pogrzebu naszego Patrona, Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, prosimy o pilne uregulowanie składek, 
 • Poniżej krótka relacja fotograficzna z naszego spotkania.
Członków Klubu zapraszamy już w najbliższą Niedzielę, 18. marca na Mszę Św. w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, zgodnie z wcześniej opublikowaną notką (18. III 2018 - Msza Św. w intencji Pana Prezydenta Andrzeja Dudy).

Janusz Opiła
[sekretarz]


Laudacja
Przewodniczącego AKO w Krakowie
kol. prof. Ryszarda Kantora

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Profesorowie,          
            Są rzeczy, które dotyczą Profesora Ryszarda Kantora – i które znamy wszyscy. Wiemy, że jest bardzo czynnym i oddanym społecznikiem, który Akademickiemu Klubowi Obywatelskiemu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie poświęcił siedem lat nieocenionej służby, m.in. sygnując swym nazwiskiem dokumenty, które w akademickim „mainstreamie” nie były życzliwie widziane. Ale też akces do AKO i zgoda na przewodniczenie tej wspólnie była skutkiem konsekwencji etycznej i biograficznej. Bo przecież Ryszard Kantor – mówiąc słowami jego kolegi i współpracownika, prof. Tadeusza Palecznego -  co najmniej od czasów Solidarności sierpniowej był „niedościgłym wzorem zaangażowania w życie publiczne, w obronę prawdy przed wszelkimi przejawami totalitaryzmu [...]”; znano go „jako niezłomnego, konsekwentnego, prawdziwego i szczerego obrońcę zasad demokracji, wolności obywatelskiej, prawdy, a także [jako] krytyka totalitarnego porządku socjalistycznego, w którym ograniczano również swobodę badań i wypowiedzi naukowych”.
            Wiemy wszyscy, że jest człowiekiem przejrzystym, jednoznacznym w opiniach, a zarazem głęboko roztropnym; skromnym, a przecież obecnym wszędzie tam, gdzie nie powinno Go zabraknąć; bardzo ciepłym i przyjacielskim, ale i obdarzonym inteligentnym,  nieco sarkastycznym  humorem.   Etos obrońcy wolności i prawdy wraz z tymi ujmującymi cechami osobowości, wraz z nieposzlakowaną bezinteresownością, pozwolił Mu tak wprawnie prowadzić Akademicki Klub Obywatelski w czasach, gdy okoliczności zewnętrzne, jak by powiedział Mickiewicz, „często wzburzały groźne niepogody”.
            Skromność naszego Przewodniczącego i zajęcie się przezeń sprawami innych ludzi sprawiły, że nawet przy bardziej ścisłych relacjach interpersonalnych niełatwo zyskać wiedzę o Jego dorobku zawodowym, o zasługach naukowych i dydaktycznych. Niezastąpionym źródłem takiej wiedzy jest Księga jubileuszowa ofiarowana  Profesorowi  Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, zatytułowana jakże znamiennie: Ciekawość świata, ludzi, kultury (Kraków 2012).  Bibliografia prac Profesora za lata 1974-2011, pomieszczona w tej księdze, liczy – bagatela – 435 pozycji. Ta lista jest efektem wyboru; pełny katalog publikacji Ryszarda Kantora jest podobno co najmniej dwukrotnie większy...
            Droga naukowa naszego Drogiego Kolegi jest świadectwem wyjątkowej wszechstronności badawczej i otwartości poznawczej, a także  głębokiego poczucia służebności nauki wobec społeczeństwa i narodu. Wypada mi tu cofnąć się aż do pracy magisterskiej Ryszarda Kantora (1972), skupionej na użyteczności technik filmowych w badaniach i w dokumentacji etnograficznej. Doktorat, opublikowany w r. 1980, dotyczył sztuki ludowej – konkretnie funkcjonowania i odbioru sztuk plastycznych w środowisku wiejskim  i poza nim, a także przeobrażeń form twórczości plastycznej w tymże środowisku.  Rozprawa opierała się na badaniach prowadzonych na Orawie, Spiszu, Podhalu – zatem studia regionalne to już trzeci obszar (obok metodologii oraz sztuki ludowej) penetracji badawczych Ryszarda Kantora. Dysertacja habilitacyjna (1982) nosiła tytuł: Ubiór – strój – kostium. Funkcje odzienia w tradycyjnej społeczności wiejskiej w XIX i w początkach XX wieku na obszarze Polski – miała więc wyjątkowo szeroki zakrój monograficzny, wskazywała też na diachroniczny wymiar życia społeczności tradycyjnej, co miało wówczas znaczenie zadeklarowania nowoczesnej postawy naukowej. Oryginalne spojrzenie Badacza ujawniało w stroju ludowym zarazem wartości materialne i estetyczne, jak też funkcje użytkowe i kulturowo-komunikacyjne.
            Emigrantologiem – avant la lettre – stał się Prof. Kantor jeszcze w latach 70. Wraz dr Ewą Krasińską podjął badania nad kulturą polskich osadników, którzy z Orawy czy Spiszu wywędrowali do węgierskiej wsi Derenk, a po II wojnie światowej zostali przesiedleni do miejscowości Istvanmajor. Jak czytamy w szkicu dr. Janusza Kamockiego Istvanmajor – Derenk – Białka Tatrzańska (we wspomnianej księdze jubileuszowej), prace etnografów przyczyniły się do ożywienia polskości w tej liczącej ponad trzysta lat grupie osadników, ale i do odkrycia rodowodu tych ekonomicznych wychodźców i do nawiązania ponownych kontaktów, dziś licznych i serdecznych, Derenczan z polskimi Spiszakami. Już jako pracownik Instytutu Badań Polonijnych – przy wsparciu Uniwersytetu Wisconsin - Prof. Kantor badał konsekwencje kulturowe emigracji zarobkowej po dwóch stronach Oceanu: w Chicago oraz w małopolskich wsiach tworzących parafię Zaborów.
            Prace nad regionalizmem (ujmowanym przez Uczonego w sposób oryginalny, z uwzględnieniem narodowotwórczego komponentu lokalnej praktyki kulturowej), badania nad  współczesną kulturą miasta – to wciąż otwarta agenda przedsięwzięć naukowych Ryszarda Kantora – nie pora więc na ich bilansowanie. Ale chciałoby się wspomnieć o najpóźniejszej, jak się wydaje, pasji badawczej naszego Przewodniczącego. „Obecnie – jak relacjonuje Renata Hołda AD 2012 – zainteresowania Profesora zdominowały badania nad ludyzmem. W swoich pracach podkreśla [On] nie tylko uniwersalizm zabawy, ale i swego rodzaju ekspansjonizm ludyczności – zjawiska wszechobecnego we współczesnej kulturze, obejmującego sfery dotychczas zarezerwowane raczej dla powagi. Podkreśla, że ta stosunkowo niedawno pojawiająca się tendencja  rodzi konieczność wypracowania nowych definicji i określenia nowych założeń metodologicznych i technik badawczych. Przegląd tematów realizowanych w związku z tym obszarem zjawisk zjawisk kulturowych prezentuje wydany przez Profesora zbiór esejów Poważnie i na niby. Szkice o zabawach i zabawkach” [2003]. Szanowni Państwo – mamy w swym gronie polskiego Johana Huizingę!
            Ryszard Kantor był związany z różnymi jednostkami macierzystego Uniwersytetu Jagiellońskiego, talkże z krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym, z Uniwersytetami Opolskim i Śląskim. Zasługi dydaktyczne Profesora Kantora to m.in. promowanie trzynaściorga swych doktorantów, kontynuujących twórcze idee i metody Mistrza, a także opieka nad z górą trzystu pracami magisterskimi.  Jego honory akademickie to m.in. członkostwo w: Komisji Etnograficznej PAU, Komisji Etnologii Miasta PAN, w Komitecie Nauk Etnologicznych PAN. W związku z pasją do zabaw i zabawek kieruje Zespołem Badań nad Zachowaniami Ludycznymi i Zabawkami przy kieleckim Muzeum Zabaw i Zabawek, redaguje też rocznik o tej problematyce („Zabawy i Zabawki”).
            Społecznik – regionalista, uczestniczył m.in. w Polsko-Słowackiej Komisji Historycznej, uczestniczył w pracach Związku Podhalan,  współorganizował Towarzystwo Przyjaciół Orawy i pełnił funkcję pierwszego prezesa tej organizacji. Zasiada w radach redakcyjnych kilku czasopism – m.in. roczników: „Małopolska”, „Orawa”, „Wierchy” (pismo z lwowską jeszcze tradycją lat 1923-1926).
            Nasz Drogi Przewodniczący jest człowiekiem drogi. W sensie metaforycznym – podążającym ku wciąż nowym horyzontom poznania i wspólnotowego dobra. W sensie realnym – badacz terenowy, regionalista, globtrotter przekraczający chyba już wszelkie południki i równoleżniki. Najserdeczniej dziękując za to, co dał nam wszystkim ze swej duszy i ze skarbnicy swojego dorobku Uczonego – przekazujemy skromną pamiątkę, „Cuda Polski”, Polski międzywojennej, krainy, która w integralnej postaci istnieje już tylko jako nasze dobro kulturowe, jako tworzywo naszej zbiorowej pamięci. Prosimy tylko, aby nie skłoniło to naszego Przewodniczącego do zbyt częstego opuszczania Krakowa, miasta, w którym wzrastał i formował się. Dziękujemy – i prosimy o więcej!                 

Prof. dr hab. Bogusław Dopart            
 

 18. III 2018 - Msza Św. w intencji Pana PrezydentaSzanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Pana Prezydenta dr. Andrzeja Dudy i całego obozu Dobrej Zmiany, podczas Mszy Św., która zostanie odprawiona 18. III 2018, o godz. 12:30, w kościele parafialnym Parafii Chrystusa Króla, ul. 29 Listopada 195, Kraków:

"Msza Św. dziękczynna za opiekę Bożą nad Panem Prezydentem dr. Andrzejem Dudą wraz z prośbą o mądrość i siłę dla Niego w sprawowaniu Urzędu a także za naszych Nieprzyjaciół przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II".

Podczas Mszy Św. będziemy się także modlić w intencji całej Drużyny Dobrej Zmiany o zgodną i skuteczną współpracę w historycznym dziele naprawy Ojczyzny, o powodzenie misji premiera Mateusza Morawieckiego dziękując zarazem za dwa lata pięknej i owocnej służby pani Premier Beaty Szydło, prosząc przy tym o więcej.

Dojazd autobusem linii 503, przystanek "Górka Narodowa - Wschód". Przy kościele jest spory parking z wjazdem zarówno od osiedla jak i ul.29 Listopada.

Link do mapki:
https://goo.gl/maps/BTXSvCGPawo
Organizatorzy.